Transformační psychologie

V důvěrném rozhovoru s klientem odhalujeme jeho omezující a škodlivé stereotypy v chování, které následně společně přenastavujeme v jeho prospěch. Klient má možnost odstranit své staré a nefunkční vzorce myšlení. V průběhu sezení poznává a uvědomuje si co opravdu chce, a co nechce, odbourává zábrany a stud, rozpouští traumata a bolestné události. Nabývá pocitu svébytnosti a odvahy začít život skutečně žít.

Kombinuji psychologické techniky a poznatky různých terapeutických směrů a energetické medicíny.

V čem vám mohu pomoci

V odstranění starých bolestí a křivd, nefunkčních programů a překážek, které brzdí realizaci Vašich životních snů nebo Vám znemožňují žít šťastný a spokojený život.

Co nechci ve svém životě.
Co potřebuji pro sebe.
Co si můžu dovolit.

Řešíte osobní problémy?

- Špatně se koncentruji, soustředím.
- Mám nízké sebevědomí a málo si věřím.
- Často se mnou manipulují.
- Mívám depresivní stavy.
- Nedokážu se hnout z místa.

Vztahové záležitosti?

- Dlouhodobé komunikační neshody v partnerství.
- Psychické, fyzické násilí ve vztahu i v rodině.
- Jak se mám vyrovnat s rozpadem vztahu.
- Partner(ka) se mi odcizuje.
- Strach z opuštění a samoty.

Zdravotní potíže?
(psychosomatické)

- Mám potíže, pro které medicína nenašla příčinu.
- Mám intimní problémy.
- Mám alergie.
- Mívám depresivní stavy.
- Občas mě zachvacuje panika, úzkost.
- Bojím se, mám stres, fobie

Profesní život?

- Nedokážu "prodat" své přednosti při pracovních pohovorech.
- Trpím trémou z vystupování na veřejnosti.
- Snadno podléhám vlivu druhých.
- Mé výsledky ve škole, v zaměstnání jsou podprůměrné.

V konzultacích pracuji na bázi hlubinné terapie, dále podle individuálních potřeb využívám poznatky z těchto metod:

EFT (Emotional Freedom Techniques), KTM (Kvantová Transformace Mysli), NLP (Neuro-Lingvistické Programování), 
práce s tělem v psychoterapii, imaginace, zákon rezonance, Silvova metoda, práce s dechem... 

V důvěrném rozhovoru se také zaměřujeme na emoční vibrace související s prožitými traumaty a strachy teď a tady.

Proč se zaměřujeme na přítomnost?

Vědomí je mysl kreativní, vidí do budoucna, přehodnocuje minulost, anebo se odpojuje od přítomného okamžiku, 
když řeší v duchu problémy.

Zatímco nevědomí považuje minulost i budoucnost za přítomnost a je skladištěm nahrávek a reakcí odvozených z instinktů a získaných zkušeností. Nevědomá mysl tak bude dokola přehrávat stejné behaviorální reakce na životní signály (strachy, traumata, aj). A tím se opakovaně posiluje neuronová síť vytvářející naši identitu. Zároveň je nevědomá mysl mnohem efektivnější než mysl vědomá a jestliže se přání vědomé mysli dostane do rozporu s programy nevědomé mysli, vyhraje vždy mysl nevědomá.

(V pěti letech vás kousne pes a nevědomí si na základě této zkušenosti může vytvořit generalizaci ochranné strategie "všichni psi koušou", 
a protože nevědomí je soubor získaných zkušeností, které vše vnímá pouze jako přítomnost, tak i přesto, 
že si kousnutí psem již nepamatujete, z nějakého důvodu se psů bojíte).

Stereotypy nevědomého myšlení se dotýkají všech oblastí našeho života

  • Jaké mezilidské vztahy vytváříme a přitahujeme
  • Na jakou pracovní pozici si troufneme
  • Fyzický i psychický stav našeho zdraví
  • Co si myslíme o penězích a jaká přesvědčení se jich týká


***********

Kvantová Transformace Mysli (KTM)

Kvantová Transformace Mysli je komplexní systém uzdravování, péče o sebe a změny, vycházející z principů východní medicíny a kvantové fyziky.

Je založena na zákonitostech, že vše ve vesmíru komunikuje a vytváří vibrace a my jsme součástí tohoto vesmíru, jelikož jsme stvořeni z atomů a molekul, které vibrují svou vlastní frekvencí.

Vše, co s námi vibruje, je do našeho života přitahováno, ale ne vždy se jedná o záležitosti příjemné.

Neexistují žádné překážky, které by tyto vibrace nemohly nastartovat směrem, který pracuje pro nás. Omezení existují jen na úrovni naší mysli a Transforamční Psychologie dokáže tyto limity překročit.

Transformujte svou mysl, aby se Váš sen stal realitou a nekonečným vesmírem možností.

Metoda KTM

Každá buňka se skládá z  atomů a ještě menších elementárních částic, které vyzařují energie. Seskupení atomů, čili molekul, tak vytváří svou vlastní energetickou značku. Metoda KTM tedy využívá vibraci každé buňky v  těle. Za použití patřičných sugescí rozvibrujeme mysl i tělo a následně ve stavech alfa propouštíme pozitivní sugesce do podvědomí, kde je díky tomu možné měnit zajeté, nepotřebné a limitující programy.

Zjednodušeně řečeno, neurony na základě životních zkušeností vytvářejí neuronovou síť, a pokaždé když se ocitneme v  podobné situaci, která by mohla být pro nás bolestivá, nepříjemná či traumatizující, naše mysl i tělo se začnou chovat stejně jako tehdy, když se daná událost stala. Například když máme hovořit před lidmi a měli jsme špatnou zkušenost, kdy se nám třeba vysmáli, začne se nám třást hlas nebo se můžeme potit. Jakmile změníme limitující program tím, že přestaneme tyto neuronové sítě podporovat, rozvážou svůj dlouhodobý vztah, který je upevňován opakovaným chováním, a mohou se vytvořit nové vazby a sítě, které jsou pro náš život efektivní.

Jakkoli to zní složitě, samotná práce je složitá pouze v  disciplinovanosti vůči so. Metoda je jednoduchá a pro klienta se obvykle stává plnohodnotným nástrojem i společníkem k  řešení každodenních problémů po celý život.

Neuro-Lingvistické Programování (NLP)

NLP je umění a věda, která dá vyniknout lidské výjimečnosti.

  • Umění, protože každý vnáší jedinečnost své osobnosti a stylu do všeho co dělá.
  • Věda, protože existuje metoda a postup, který odhaluje určité způsoby jednání, které používaly vynikající osobnosti v různých oblastech činnosti, a jež pomohly dosáhnout vynikajícívh výsledků.
  • Mezi tyto odborníky patří například: John Grinder (lingvista) a Richard Bandler (psycholog). Společně se zabývali studiem tří významných terapeutů: Virginie Satirové (vynikající rodinná terapeutka), Fritze Perlse (zakladatel Gestaltterapie) a Miltona Ericksona světově proslulého hypnoterapeuta.
  • Bandler a Grinder vytvořili na základě zkoumání těchto tří osobností model, který lze použít pro účinnou komunikaci, osobní změny, zrychlené učení a samozřejmě větší radost ze života.

"Neuro" - naše chování je ovlivňováno neurologickými procesy mozku - vidění, slyšení, chuti, dotýkání, čichového a citového vnámání. Svět vnímáme pěti smysly.

"Lingvistické" - poukazuje na význam řeči, "řeč je klíčem k našemu vnitřnímu světu", odráží způsob našeho myšlení. Řadíme sem i neverbální komunikaci.

"Programování" - se zabývá programováním našeho chování, jedná se o uspořádání našich myšlenek a přizpůsobení našeho chování za účelem dosažení požadovaného cíle.

Chcete plně a radostně prožívat život? -

Šárka Horká
náměstí 17. listopadu 302
26101 Příbram VII

IČ 64762564

© 2023 Šárka Horká

"Půjde to, pokud budeš chtít."